Algemene voorwaarden

Duidelijke afspraken zijn de basis van een goede samenwerking. De kleine lettertjes hieronder vertellen je alvast waartoe ik mij verbind.

 

1. Begripsbepaling

Pardoes!: de handelsnaam van mevrouw Sofie Jacobs, gevestigd te 3012 LEUVEN, Van der Nootstraat 68 bus 202 en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0686.712.488. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Pardoes! als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten. De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Pardoes! met betrekking tot de diensten aangeboden door Pardoes! in de meest ruime zin.

2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, opdrachten, facturen,… tussen Pardoes! en de opdrachtgever. Door het aanvaarden van een offerte, plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht erkent de opdrachtgever voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever kunnen in geen geval van toepassing zijn. Afhankelijk van de opdracht kan de overeenkomst tussen Pardoes! en de opdrachtgever bijzondere voorwaarden bevatten. Deze algemene voorwaarden vullen steeds de bijzondere voorwaarden aan. Bij tegenstrijdigheden hebben de bepalingen van de bijzondere voorwaarden voorrang. Pardoes! behoudt het recht om deze algemene voorwaarden ten allen tijde aan te vullen of te wijzigen, maar deze nieuwe voorwaarden worden uitsluitend toegepast op toekomstige opdrachten.

3. Totstandkoming van een overeenkomst

Een overeenkomst tussen Pardoes! en de opdrachtgever komt tot stand na aanvaarding door de opdrachtgever van de door Pardoes! opgestelde offerte en - indien van toepassing – na de betaling door de opdrachtgever van de voorschotfactuur dewelke door Pardoes! na aanvaarding van de offerte kan worden overgemaakt aan de opdrachtgever. Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Pardoes! er niet door gebonden. Alle offertes van Pardoes! zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever wordt meegedeeld. Pardoes! mag er van uit gaan dat de door de opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens volledig en correct zijn. Indien voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht zou blijken dat de verstrekte gegevens en informatie onvolledig of onjuist zijn, zullen de bijkomende kosten ten gevolge van de gebrekkige uitvoering van de informatieverplichting door de opdrachtgever integraal in rekening worden gebracht en dit ongeacht elke eerdere prijsafspraak tussen de opdrachtgever en Pardoes!. De prijzen in de genoemde offertes zijn steeds exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Pardoes!.

4. Uitvoering van de overeenkomst

Pardoes! voert de overeenkomst naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit en is bijgevolg verbonden door een middelenverbintenis. Voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Pardoes! het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren zonder dat daartoe vereist is dat Pardoes! voorafgaandelijke toestemming van de opdrachtgever ontvangt. De opdrachtgever gaat akkoord met de creatieve vrijheid van Pardoes! en geeft toelating aan Pardoes! om een eigen, creatieve invulling aan de opdracht te geven. Wanneer werd overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd of de opdracht een langlopend project betreft, kan Pardoes! de uitvoering van die onderdelen opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd of tussentijdse facturen heeft betaald. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het onderzoek naar het bestaan van (intellectuele) eigendomsrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever. Pardoes! kan geen garanties geven op trefwoordenposities aangezien de rankings die zoekmachines toekennen onderhevig zijn aan diverse factoren die niet allen controleerbaar zijn voor Pardoes!

5. (Op)levering

De datum van (op)levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Pardoes! niet hoewel Pardoes! steeds alles in het werk zal stellen om de datum van (op)levering zo veel als mogelijk na te streven. Vertraging in de (op)levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst. De datum van (op)levering wordt in elk geval verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken, indien de klant bijkomende opdrachten verzoekt of wijzigingen aanbrengt in de oorspronkelijke opdracht.

6. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst betreft een overeenkomst van bepaalde duur, namelijk de duur die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, is de overeenkomst van bepaalde duur niet voortijdig opgzegbaar. Als de opdrachtgever de verbintenissen niet of slechts gedeeltelijk nakomt of in geval van faillissement, vereffening of gerechtelijke reorganisatie van de opdrachtgever, heeft Pardoes! het recht alle tussen de opdrachtgever en Pardoes! gesloten overeenkomsten op te schorten of de uitvoering ervan te schorsen tot zolang de opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan, dan wel deze overeenkomsten zonder voorafgaande ingebrekestelling te verbreken wegens wanprestatie. In dat geval is Pardoes! gerechtigd om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling alle openstaande vorderingen onmiddellijk op te eisen. Als de opdrachtgever de overeenkomst voortijdig beëindigt, heeft de opdrachtgever in geen geval recht op terugbetaling van het reeds betaalde gedeelte en kan Pardoes! aanspraak maken op een vergoeding omwille van de voortijdige beëindiging van de overeenkomst.

7. Facturatie en betaling

Elke factuur dient te worden betaald binnen de 14 dagen na factuurdatum. Vervallen facturen worden steeds geacht te zijn aanvaard door de opdrachtgever tenzij de opdrachtgever voor de vervaldag per aangetekend schrijven de factuur heeft betwist. Voor elke herinneringsbrief die gestuurd moet worden, zal een vergoeding van 25,00 EUR worden aangerekend. Bij niet-tijdige of gedeeltelijke betaling van een verschuldigde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd zijn. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten die voortvloeien uit de niet-betaling binnen de 14 dagen zal tevens een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 125,00 EUR worden aangerekend.

8. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever is ertoe gehouden steeds de door Pardoes! geleverde diensten en prestaties te controleren alvorens deze te publiceren. Pardoes! kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van gepubliceerde teksten. Pardoes! is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, winstderving, verlies van cliënteel, etc. De aansprakelijkheid van Pardoes! is steeds en in elk geval beperkt tot het factuurbedrag voor de betreffende opdracht. De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk deze aansprakelijkheidsbeperkingen. Pardoes! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebrekkige uitvoering van verbintenissen door derden, voor zover deze zelf een overeenkomst met de opdrachtgever zijn aangegaan. Pardoes! is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens. De opdrachtgever garandeert dat derden geen (intellectuele) rechten kunnen laten gelden op de gegevens en het materieel dat ter beschikking wordt gesteld van Pardoes! ter uitvoering van de overeenkomst of minstens dat de opdrachtgever over een geldige en overdraagbare licentie op de (intellectuele) rechten van deze derden beschikt. De opdrachtgever vrijwaart Pardoes! voor alle aanspraken van derden op of in verband met de aangeleverde gegevens en materieel. De opdrachtgever vergoedt Pardoes! voor elke schade of elk nadelig gevolg dat hieruit zou voortvloeien voor Pardoes!.

9. Overmacht

Indien Pardoes! haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen wegens overmacht, wordt de termijn om haar contractuele verplichtingen uit te voeren verlengd met dezelfde tijdsspanne als dat zij geconfronteerd werd met de voormelde overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden aan de zijde van Pardoes! verstaan elke van de wil van Pardoes! onafhankelijke, al dan niet voorzienbare omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oproer, werkstaking, boycot, blokkade, sabotage, brand, blikseminslag, machinebreuk, storing, ziekte en pandemie. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Pardoes! gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst ten hoogste 4 (vier) weken op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Pardoes! tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

10. Vertrouwelijkheid en privacy

Pardoes! en de opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van het sluiten of de uitvoering van een overeenkomst te allen tijde vertrouwelijk blijft.

Pardoes! respecteert de privacy van de opdrachtgever, van alle medewerkers van de opdrachtgever en van derden van wie gegevens worden doorgegeven door de opdrachtgever en dit in lijn met de Richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Het uitgebreide privacybeleid van Pardoes! wordt op eerste verzoek overgemaakt door Pardoes!.

11. Intellectuele eigendomsrechten

Pardoes! draagt na betaling van haar facturen voor de betreffende diensten haar vermogensrechten op van alle intellectuele en andere eigendomsrechten ontstaan in uitvoering van deze overeenkomst, zoals onder meer beschreven in boek XI van het Wetboek Economisch Recht en in het bijzonder alle auteursrechten en naburige rechten, in hun meest volledige wettelijke omvang, onherroepelijk en exclusief over aan de opdrachtgever.

De overdracht slaat op enkel werken, door Pardoes! tot stand gebracht en op prestaties door Pardoes! geleverd in uitvoering van de specifieke overeenkomst met de opdrachtgever. De opdrachtgever beslist autonoom en onbeperkt over iedere vorm van aanwending ervan binnen de perken van voornoemde wet.

12. Referentie

De opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het resultaat van de uitvoering van de overeenkomst door Pardoes! wordt opgenomen in het referentieportfolio van Pardoes! en mag gebruikt worden als promotiemateriaal en deze o.m. te publiceren op de website of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de opdrachtgever.

13. Algemeen

De nietigheid of ongeldigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden, heeft geenszins de nietigheid van de overeenkomst of de toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden tot gevolg. Pardoes! heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. In geval van betwistingen tussen de opdrachtgever en Pardoes! is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.