Algemene voorwaarden

Duidelijke afspraken zijn de basis van een goede samenwerking. De kleine lettertjes hieronder vertellen je alvast waartoe ik mij verbind.

 

1. Waarop zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en elke overeenkomst tussen Pardoes! en de opdrachtgever waarop Pardoes! deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Ze hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. In dat geval ondertekenen beide partijen – opdrachtgever en uitvoerder – een schriftelijke bevestiging.
Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen toch volledig in stand. In dat geval zullen Pardoes! en de opdrachtgever in overleg een passende regeling treffen ter vervanging van de nietige bepalingen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk in acht genomen worden.

2. Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

Om betwistingen te vermijden, stelt Pardoes! voor nieuwe klanten/opdrachten een prijsofferte op. De offerte vormt de basis voor de latere factuur,  geldt alleen voor de specifieke opdracht en vermeldt een vervaldatum. De opdracht gaat pas van start van zodra de opdrachtgever zich schriftelijk akkoord verklaart met de offerte of orderbevestiging.

Alle prijzen zijn in euro, exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3. Kwaliteitsgarantie

Schrijven is mijn vak. Pardoes! levert professionele en authentieke teksten, tot in de puntjes verzorgd en onderworpen aan een inhoudelijke en taalkundige check.

4. Gratis correctieronde

De opdrachtgever heeft recht op één correctieronde voor herziening en/of correcties van de geleverde tekst. Bijkomende correcties en aanpassingen als gevolg van fundamentele wijzigingen aan de inhoud of stijl ten opzichte van de briefing, worden aangerekend aan het afgesproken tarief.

5. Wijziging van de opdracht

Wanneer de afgesproken opdracht wijzigt voor het verstrijken van de deadline, bijvoorbeeld door een andere aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht, dan aanvaardt de opdrachtgever dat dit de tijdsplanning en de uitvoering van de opdracht beinvloedt en zal een nieuwe deadline afgesproken worden. Als deze wijziging meerwerk tot gevolg heeft, zal dit als een aanvullende opdracht gefactureerd worden.

6. Eigendom- en intellectuele rechten

De geleverde teksten blijven eigendom van Pardoes! tot de opdrachtgever de volledige factuur betaald heeft. Vanaf dan draagt Pardoes! de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten over aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik of overdacht aan derden in eender welk medium.

De opdrachtgever vrijwaart Pardoes! tegen aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op auteurs-, eigendoms-, octrooi-, of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de (uitvoering van de) opdracht.

7. Proeftekst

Voor nieuwe klanten schrijft Pardoes! op verzoek een proeftekst van maximaal 1 pagina A4. Indien de opdrachtgever beslist om na ontvangst van de proeftekst géén beroep te doen op Pardoes! dan blijven de eigendoms- en intellectuele rechten van de tekst bij Pardoes!. De opdrachtgever mag de tekst in dat geval niet gebruiken, noch publiceren.

Besluit de opdrachtgever om de opdracht toe te kennen aan Pardoes!, en de proeftekst te gebruiken, dan wordt de proeftekst als een normale opdracht beschouwd en gefactureerd aan het afgesproken tarief.

8. Wederzijdse vertrouwelijkheid

Pardoes! garandeert geheimhouding van de opdracht en de opdrachtgever. Gegevens van de opdrachtgever of informatie die in het kader van de opdracht wordt verstrekt, zal niet worden doorgegeven aan derden. Pardoes! neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever te beschermen. Ook de opdrachtgever zal geen mededelingen aan derden doen over de werkwijze en offertes zonder uitdrukkelijke toestemming van Pardoes!.

Pardoes! zal enkel naar de klant refereren (bijvoorbeeld op de website) nadat de opdrachtgever daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor gaf.

9. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever dient de geleverde teksten te controleren op eventuele onjuistheden, en hij is aansprakelijk voor het gebruik en/of de publicatie van de teksten. Hij vrijwaart Pardoes! van elke aansprakelijkheid, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

10. Facturatie en betaling

Pardoes! factureert bij oplevering van de definitieve tekstversie. De betaling dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum en zonder aftrek van enige korting te gebeuren door overschrijving op de bankrekening die vermeld staat op de factuur. De opdracht wordt pas als volledig afgesloten beschouwd bij ontvangst van de betaling. Op dat ogenblik worden ook alle eigendoms- en intellectuele rechten overgedragen aan de opdrachtgever.

Voor langlopende opdrachten heeft Pardoes! het recht om een maandelijkse factuur te sturen voor de geleverde prestaties.

11. Klachten binnen 8 kalenderdagen

Klachten over facturen of diensten worden enkel aanvaard als ze binnen 8 kalenderdagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending gemeld worden. De klant vermeldt in zijn schrijven de datum, het nummer van de factuur en de precieze klacht. Heeft de opdrachtgever de geleverde tekst al aangepast, bewerkt, gepubliceerd, in gebruik genomen of aan derden overgemaakt, dan vervalt de geldigheid van de klacht.

12. Schadevergoedingen en verwijlintresten

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens artikel 1147 van de Belgische Wetgeving. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 procent van het door de opdrachtgever verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 100 euro. Bovendien worden verwijlintresten aangerekend van 1 procent per begonnen maand na de vervaldatum van de betreffende factuur. Schadevergoedingen en intresten blijven verschuldigd ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

13. Verzuim van de opdrachtgever

Als de uitvoering van de opdracht op de levering van de teksten vertraging oploopt door verzuim van de opdrachtgever, ongeacht of dit veroorzaakt wordt door overmacht aan zijn zijde, heeft Pardoes! het recht het volledige overeengekomen bedrag te factureren. Dit omvat alle gemaakte kosten voor de voor deze opdracht bestemde materialen.

14. Betwistingen

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.